Om thailand.no

Fast eiendom og skatt

Fast eiendom og skatt 
 
I forbindelse med overskjøting av fast eiendom i Thailand vil følgende skatter/avgifter kunne utløses:
-Inntektsskatt
-SBT (Spesific Business Tax)
-Transfer Fee Stamp Duties
-Inntektsskatt og kildeskatt (withholding tax)
 
Ovennevnte skatter vil bli oppkrevet av landkontoret (Land office) i forbindelse med overskjøting av hjemmel til eiendommen. Skatt utløses både for privatpersoner og selskaper.
 
For privatpersoner er skattesatsen på beregnet inntekt varierende mellom 0 til 35 prosent avhengig av størrelsen på inntekten. Skattesatsen er den samme for utlendinger som for thaier. Skattesatsene er progressive som følger:
 
0 - 150.000  :skattesats 0%
150.000 - 300.000  :skattesats 5%
300.000 - 500.000  :skattesats 10%
500.000 -  750.000  :skattesats 15%
750.000 -  1.000.000  :skattesats 20%
1.000.000 - 2.000.000 :skattesats 25%
2.000.000 - 4.000.000 : skattesats 30%
 
Inntekt over 4.000.000 beskattes med 35%.
 
SBT
SBT anvendes med en flat sats på 3,3% av salgssummen. Skatten blir kun ilagt ved transaksjoner hvor eiertiden har vært mindre enn 5 år, alternativt 1 år hvor man har selv har bodd i boligen (forutsetter normalt sett såkalt gul bok). I tilfeller hvor SBT ikke skal anvendes kommer skal det normalt sett betales en særskilt stamp duty og overförselsavgift.
 
BEREGNING AV SKATTEPLIKTIG INNTEKT
Grunnlaget for beregning av skatt (gevinst) skjer skjematisk og er ikke avhengig av faktisk gevinst. Dette betyr at inntektsskatt også kan utløses i tilfeller hvor man har hatt et tap på eiendommen. Ved beregning av inntekten gis fradrag ut fra antall år eiertid.
 
1.år, 92% fradrag
2.år, 84% fradrag
3.år, 77% fradrag
4.år, 71% fradrag
5.år, 65% fradrag
6.år, 60% fradrag
7.år, 55% fradrag
8.år, 50% fradrag
 
Hvis det f.eks selges en leilighet etter 6 års eiertid og til en salgssum på THB 15.000.000 vil fradraget utgjøre 60%, dvs  THB 9.000.000. dvs  et grunnlag på THB 6.000.000 Deretter deles beløpet på antall eierår, dvs 6 slik at skattepliktig inntekt utgjør THB 1.000.000.
Ovennevnte beløp på THB 1.000.000 vil da være skattepliktig og til utløse en samlet skatt på THB 115,000. Samlet beløp på THB 115.000 skal så multipliseres med antall eierår, dvs 6 år slik at samlet inntektsskatt som utløses utgjør THB 690.000,-.
 
Grunnlaget for gevinstberegningen kan ikke settes lavere enn offisielt beregningsgrunnlag på verdi på eiendommen i det aktuelle bygg eller på land i det aktuelle området (offisiell takstverdi)
 
ANSVAR FOR BETALING AV SKATTER
De skattene som utløses ved en eiendomsoverføring kan anses som et vederlag for den registrering som skjer på landkontoret. Det betyr at hverken kjøper eller selger av eiendommen står personlig ansvarlig for å betale skattene men betaling må skje for at eiendommen skal kunne overskjøtes.
 
I praksis har det vært vanlig at kjøper og selger i fellesskap har blitt enige om at den skatt som utløses ved transaksjonen skal fordeles 50/50 mellom partene. Særskilte regler gjelder ved kjöp av ny bolig fra utbygger.