Om thailand.no

Studere i Thailand

Denne informasjonen er utarbeidet av ANSAs avdeling for studieinformasjon
www.ansa.no/land/thailand

INNLEDNING

Thailand har mye å tilby studenter som vil ta høyere utdanning i et utradisjonelt studieland. I Thailand tilbys høyere utdanning først og fremst ved universiteter, men du kan også utdanne deg ved institutter og private institusjoner for høyere utdanning.
De statlige universitetene og institutter gir en teknisk eller yrkesrettet utdanning. Disse er alle underlagt utdanningsdepartementet.
Undervisningen foregår normalt på thai, men Thailand har et stort tilbud av engelskspråklige utdanninger både på lavere og på høyere grads nivå. Språkundervisning for utenlandske studenter tilbys ved de fleste universiteter som har engelskspråklige programmer.

Det finnes mange studiemuligheter i Thailand, men det kan ofte være vanskelig å finne tilstrekkelig informasjon om tilbudene og prosessen kan være omstendelig. Derfor må studentene selv være aktiv i å organisere et studieopphold. Studenter som vil studere språk, må undersøke om det finnes et spesielt opplegg for utenlandske studenter. Vil man ta et helt studium, må man enten først studere språket for deretter å søke seg inn på det aktuelle universitetet, eller man kan undersøke om det finnes studiemuligheter på engelsk.

UTDANNINGSSYSTEMET

På disse nettsidene finner du en fullstendig oversikt over læresteder for høyere utdanning i Thailand:
www.inter.mua.go.th/glance/index.html
Thailand bruker i stor utstrekning internasjonale termer for gradene, og dette systemet bygges opp på følgende måte:
"Associate's degree
Dette er den første graden som kan oppnås etter tre år innen høyere utdanning. Som regel er den av midlertidig karakter inntil du får neste grad.
"Bachelor's degree
Dette er den første graden du får i universitetssystemet. Den oppnås normalt etter fire års studier. For noen fagretninger brukes lengre tid på en slik grad: Fem år for arkitektur, kunstfag, grafisk design, farmasi, og seks år for medisin, odontologi og veterinærstudier.
"Mastergrad
Denne graden oppnås etter to års studier utover en bachelor, forutsatt at du får godkjent din masteroppgave.
Det kan i tillegg, innen visse fagretninger, tildeles autorisasjon og en yrkestittel. Normalt vil dette tildeles etter mellom ett og fire år på høyere grads studier, og gis i form av et sertifikat eller et diplom.
"Doktorgrad
Dette er den høyeste oppnåelige grad innen utdanningssystemet etter minimum tre års studier utover en master.
Karaktersystemet går fra "A" som er best til "F" som er stryk. Det akademiske året er delt i to; første semester går fra juni til oktober og andre semester går fra oktober til mars. Søknadsfristen varierer avhengig av lærested. Oppstart for kursene kan variere mye mellom lærestedene. Du må regne med å betale mellom 30 000 og 200 000 Thailandske Baht (THB) som tilsvarer 6 000 til 30 000 norske kroner i skolepenger. Skolepengene er noe høyere på masternivå.
De aller fleste universitetene kan tilby bomuligheter til studenter. Det er dog ikke full dekning, slik at man bør forhøre seg på et tidlig tidspunkt.

Engelskspråklige studietilbud

I Thailand kan du velge mellom 128 engelskspråklige bachelorprogrammer, 190 engelskspråklige masterprogrammer og 70 engelskspråklige doktogradprogrammer. De fleste lærestedene som tilbyr engelskspråklige studier ligger i området rundt Bangkok, men det finnes også noen tilbud sør og nord i landet.

Studieåret for engelskspråklige tilbud er delt opp i tre semestre med 16 ukers undervisning hver. Det første semesteret går fra juni til oktober, det andre fra november til mars og det tredje fra april til mai.

Mahidol university har flere tilbud innen ulike fagretninger. Du kan ta en bachelorgrad i økonomiske fag ved Siam University, Assumption University, Mahidol University International College (MUIC). I tillegg kan du ta MBA både ved Assumption University, Bangkok University, Payap University, Thammasat university, og ved Sasin Graduate Institute ved Chulalongkorn-universitetet. Også Chiang Mai tilbyr studier på engelsk, og likeledes Prince of Songkla (bl.a. master i sykepleie), Kasetsart og National Institute of Development Administration. Det private universitetet Bangkok University tilbyr ved sitt International College engelskspråklig utdanning innenfor business/økonomi, kommunikasjon, humaniora, med mastergrad innenfor kommunikasjon. Webster University tilbyr engelskspråklige bachelor, master og MBA-programmer.

På disse nettsidene finner du en fullstendig oversikt over engelskspråklige tilbud i Thailand:
www.inter.mua.go.th/glance/index.html

Bolig og visum

Det er billig å bo i Thailand. Normalt ligger prisene på rundt 500 til 1000 norske kroner. Du må ha visum for å studere ved et thailandsk universitet. Ta kontakt med den thailandske ambassaden i Oslo for å søke om visum (se NYTTIGE ADRESSER).

FINANSIERING

Opplysningene nedenfor er basert på Lånekassens forskrifter, og ønsker man nærmere opplysninger om reglene for tildeling av støtte til utdanning i Thailand, se Lånekassens forskrifter, kapittel V. Vær oppmerksom på at forskrifter og nærmere regler revideres årlig, og at det derfor kan komme endringer. Lånekassens brosjyrer og informasjonsmateriell kan bestilles på Internet: www.lanekassen.no
Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Asia. Det forutsettes at utdanningen har offentlig godkjenning i landet og at den vil kunne godkjennes som jevngod med eller som del av norsk grad, eller gir yrkeskompetanse i Norge. Link til oversikt over aktuelle læresteder finnes i avsnittet NYTTIGE ADRESSER.
Lånekassen kan også gi støtte til kortere studieopphold (delutdanning) ved asiatiske læresteder. Med delutdanning menes studieopphold i utlandet som tas som et ledd i en støtteberettiget høyere utdanning som vedkommende er i gang med i Norge, og som skal avsluttes med eksamen i Norge. Det norske lærestedet må bekrefte at oppholdet er en godkjent del av utdanningen i Norge.
Det gis til vanlig ikke støtte til studier på nivå med norsk videregående skole (om unntakene, se Lånekassens forskrifter, kapittel V). Det blir kun gitt stipend og lån til reglementert fulltidsutdanning i utlandet.

Hvem kan få støtte?

Søkeren må være norsk statsborger for å få tildelt støtte. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette kravet, se Lånekassens forskrifter, kapittel V, for nærmere informasjon.
Det er en forutsetning for støtte at søker kan dokumentere generell studiekompetanse i Norge (om unntakene, se Lånekassens forskrifter, kapittel V). Fullført og bestått treårig videregående skole, studieretning for allmenne fag eller økonomiske og -administrative fag, er den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse på. Hvis du er i tvil om du har generell studiekompetanse, ta kontakt med Samordna opptak, www.samordnaopptak.no, eller nærmeste universitet eller høgskole. De kan bistå i vurderingen av generell studiekompetanse.
Lånekassen kan også gi støtte til søker som ikke har generell studiekompetanse forutsatt at han/hun er kommet inn på en støtteberettiget utdanning på grunnlag av realkompetanse og er fylt 25 år.

Utdanningsstøtte

Utdanningsstøtte fra Lånekassen består av lån og utdanningsstipend. Dette skal dekke bo- og leveutgifter, bøker og materiell. For skoleåret 2004-2005 er lån og stipend på 80 000 kroner årlig. Utdanningsstøtten blir gitt som lån, maksimalt 40 % av støtten blir omgjort til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Se Lånekassens forskrifter for nærmere informasjon. For fullt lån og stipend betyr dette at 48 000 kroner er lån, 32 000 kroner er stipend.
Reisetillegget dekker et beløp tilsvarende to tur-retur reiser i året til studentflypris mellom folkeregistrert adresse i Norge og studiestedet. 70 % av reisetillegget er stipend og 30 % er lån for reiser utenfor Norge.

Skolepengestøtte

Lånekassen kan gi skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger med opptil kr 102 320 for et skoleår. Av dette beløpet avhenger fordelingen av lån og stipend av hvilket nivå utdanningen er på:
Bachelornivå: Inntil 52 320 kr gis som 50 % lån og 50 % stipend. Hvis det er behov for mer støtte, kan studenten låne inntil 50 000 kr ekstra per år.
Masternivå og delstudier: Inntil 52 320 kr gis som 30 % lån og 70 % stipend. Utover dette beløpet kan det gis inntil 50 000 kr som lån per studieår.
Profesjonsutdanninger med fastlagte studieforløp (medisin, odontologi, veterinær, osv.): De første tre årene av utdanningen (tilsvarende en norsk bachelorgrad) vil skolepengestøtten på 52 320 kr gis under samme forutsetning som de som tar en vanlig bachelorgrad. De resterende år av profesjonsutdanningen vil skolepengestøtten bli utbetalt etter kriteriene for mastergrad- og delstudier.
Til utdanning på Ph.D.-nivå gis hele skolepengestøtten som lån.
Språklig tilretteleggingssemester
For skoleåret 2004-05 kan det gis støtte til opplæring i språk og samfunnsfag for ett semester i et ikke-engelskspråklig land. Tilbudet gjelder søkere som planlegger en utdanning i dette landet, uavhengig av om den planlagte utdanningen er på landets eget språk eller på engelsk. Kurset må vanligvis tas ved et universitet i landet der fagutdanningen skal tas. Kurset må være på fulltid med minimum 15 undervisningstimer per uke og vare i minst 3 måneder og hovedsakelig foregå på landets eget språk. Støtten for semesteret er på 40 000 kr, og gis som lån. Hvis søker innen et år etter avsluttet tilretteleggingssemester begynner på en fagutdanning i landet, vil 40 % av lånet konverteres til stipend. Delstudenter kan ikke få støtte til språklig tilretteleggingssemester. Språkstipend
Det kan gis stipend til forberedende språkkurs av minst 4 ukers varighet når søkeren er tatt opp i en støtteberettiget utdanning med annet undervisningsspråk enn engelsk i land utenfor Norden. Stipendet er på maksimalt 15 000 kroner. Språkkurset må normalt tas i det land hvor fagutdanningen skal tas. Det er en forutsetning at språkkurset er fulltid. Språkstipendet kan søkes samtidig med ordinær søknad om støtte. Det må legges ved dokumentasjon på varighet og tidspunkt for når språkkurset er tatt. Språkstipendet kan også tildeles etter at ordinær støtte er gitt. Språkstipendet kan tildeles kun en gang. Det gis ikke språkstipend til delstudium i språk i utlandet, dvs. dersom del av den norske utdanningen tas i utlandet. Dette vil si at man først må betale kurset selv og få det etterbetalt.
NB! Man kan ikke få både språkstipend og støtte til tilretteleggingssemester for samme språk.

ANDRE FINANSIERINGSKILDER

Legater og stipender
En god oversikt over stipendier og legater finner du på www.legatsiden.no eller www.legathandboken.no som du også får kjøpt hos ANSA og i akademiske bokhandlere.

ANSAcard

Hvis du melder deg inn i ANSA, kan du søke om ANSAcard, som er et Mastercard laget spesielt for norske studenter i utlandet i samarbeid med Sparebank1. ANSAcard er et kreditt- og betalingskort som gir deg inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse og opptil 20 000 kroner i kreditt. I påvente av studielån kan denne kredittgrensen økes. Ta gjerne kontakt med ANSAs medlemsservice eller ANSA-banken, www.ansabanken.com for nærmere opplysninger om ANSAcard.

SYKEFORSIKRING

Det er viktig å sette seg godt inn i reglene for sykeforsikring i utlandet. Vi anbefaler alle å ta kontakt med Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) før avreise (se NYTTIGE ADRESSER). Hvis du er norsk statsborger og studerer i utlandet med lån eller stipend fra Lånekassen, er du automatisk medlem av folketrygden så lenge du studerer. Dersom du blir syk under opphold i land utenfor EØS, dekker folketrygden utgifter til undersøking og behandling. Du får dekket opptil den summen du ville fått dekket for tilsvarende behandling i Norge.

ANSAs studentforsikring

Egne forsikringer må tegnes for reise, innbo og ulykke. ANSA tilbyr en forsikringspakke for utenlandsstudenter som kan dekke dette, og som i tillegg kan utvides til å gjelde studieavbrudd og sykeforsikring. Ta kontakt med ANSAs medlemsservice for nærmere informasjon om ANSA studentforsikring.

ANSAs kontaktpersoner

ANSA har kontaktpersoner i Thailand. Disse kan du ringe eller kontakte over e-post for å få opplysninger og gode råd om alt fra spørsmål om fag til boligsøking. Ta kontakt med ANSAs avdeling for studieinformasjon for å få en liste over kontaktpersoner i aktuelle land (se NYTTIGE ADRESSER). Hvis du skal studere i Thailand, oppfordrer ANSA deg til å verve deg som kontaktpersoner. Dette kan du gjøre når du melder deg inn eller du kan kontakte ANSAs medlemsservice.
Mer informasjon om studier i Thailand på Internett
Om utdanningssystemet i Thailand: www.unesco.org/iau/cd-data/th.rtf
Linker til læresteder i Thailand: www.braintrack.com

ANSA

Association of Norwegian Students Abroad
ANSA er en velferds- og interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet. "Vi arbeider politisk
"Vi har informasjon om studier i utlandet
"Vi har et bibliotek som inneholder studiekataloger, navn på kontaktpersoner, lærestedsbeskrivelser. Du kan kontakte oss på:Tlf: 0 45 44
E-post: studinfo@ansa.no
www.ansa.no

Stikk gjerne innom vårt kontor i Rådhusgata 7b, 0151 Oslo. Vi har åpent fra 12 til 16 mandag - fredag, onsdag 12-18 (sommertid 12-15). ANSA er utlandsstudentenes talerør overfor norske myndigheter i studentpolitiske saker. FÅR DU STUDIEPLASS - BLI MEDLEM AV ANSA!!!

NYTTIGE ADRESSER

ANSA - Association of Norwegian
Students Abroad
Rådhusgt. 7B, 0151 Oslo
Tlf: 0 45 44
Fra utlandet: + 47 22 47 76 00
E-post studinfo@ansa.no
www.ansa.no

Statens lånekasse for utdanning
Regionkontor Utland
Postboks 195 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Østre Akervei 20
Tlf: 0 45 45 (man-fre 9-15)
www.lanekassen.no


Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU)
Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo
Besøksadresse: Langkaia 1
Tlf: 810 59 388
E-post: ffu@trygdeeaten.no
www.trygdeetaten.no/ffu Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern, 0317 Oslo Tlf.: 22 84 18 00
E-post: postmottak@so.uio.no
www.samordnaopptak.no


Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
(godkjenning av utenlandsk utdanning)
Norgesnettrådet, Postboks 8150 Dep., 0033 Oslo
Tlf: 21 02 18 60
E-post: Postmottak@nokut.no
www.nokut.no

IELTS Administrator (IELTS-test)
Folkeuniversitetet I Oslo
Torggata 7 Postboks 496 Sentrum
0105 Oslo
Tlf.: 22 47 60 00
E-post: info@fu.oslo.no
www.fuoslo.no

 

Test Information (TOEFL)
International Summer School, Pb 3 Blindern, 0313 Oslo Tlf.: 22 85 40 28
E-post: jeannes@admin.uio.no
www.uio.no/iss/test.html

Den thailandske ambassade i Oslo
Eilert Sundtsgate 4, 0259 Oslo
Tlf. 22 12 86 60
E-post: thaioslo@online.no


Ministry of University Affairs
328, Si Ayuthaye Rd., Bangkok 10400
Tlf: (+66) 2 245 5507
E-post: intcoop@mis.mua.co.th
www.inter.mua.go.th

Den norske ambassade i Bangkok
UBC II Building, 18th floor, 591 Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Tlf: (+66) 2302 6415F
E-post: emb.bangkok@mfa.no
www.emb-norway.or.th


Læresteder i Thailand
Se denne nettsiden (fullstendig oversikt over offentlig godkjente læresteder): www.inter.mua.go.th/glance/index.html